Бизнес-акыйкатчы - ишкердик иштин субъектилеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу адамы

Бизнес-акыйкатчы бизнестин кызыкчылыгын мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын жана мамлекеттик сектордун ишканаларынын мыйзамсыз иш-аракеттеринен коргоо боюнча ыйгарым укукка ээ кѳз карандысыз адамы

Арыз беруу

Биздин миссиябыз

Биздин миссиябыз – Кыргыз Республикасында коррупцияны азайтуу жана ишкердик климатын мыктылоо аркылуу бизнестин кызыкчылыгын мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын жана мамлекеттик сектордун ишканаларынын мыйзамсыз иш-аракеттеринен кѳз карандысыз коргоо

Институттун максаттары

Мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарынын, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын, мамлекеттик сектордун ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн ачык-айкындуулугун камсыздоого кѳмѳктѳшүү

Бизнес субъектилерине укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча жардам кѳрсѳтүү

Коррупцияга жол бербѳѳ

Бизнес-акыйкатчы институту мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын жана мамлекеттик сектордун ишканаларынын иш-аракеттерине (чечимдери кошулуп) же болбосо аракетсиздигине карата бизнес субъектилеринин даттанууларын карап чыгат жана ишкерлерден түшкѳн арыздар менен кайрылууларга жеке кѳз карандысыз, эксперттик жана адилеттүү баасын берет. Кѳз карандысыз отчётторубуз менен сунуштарыбыз аркылуу биз Кыргызстандын бизнес жүргүзүү жана инвестицияларды салуу үчүн уникалдуу жер катары калыптануусу үчүн бизнес, ѳкмѳт жана мамлекет тарабынан жумшалган күч-аракеттерди чыӊдайбыз. Бизнес-акыйкатчы институту «Ишкердик иштин субъектилеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу жак жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы №647-Токтомунун негизинде түзүлгѳн.

Биздин принциптерибиз

  Адилеттүүлүк

  Мыйзамдуулук

  Кѳз карансыздык

  Кесипкөйлүк

  Калыстык

  Айкындуулук

  Ишеним

  Саясий бейтараптык

  Натыйжалуулук

  Укуктук үстөмдүк

  Жарандын укуктарын,
  эркиндигин урматтоо

  Ачыктык

Команда

Робин Орд-Смит

Бизнес-акыйкатчы

Робин мырзанын 30 жылдык кесиптик тажрыйбасы Алжир, Румыния, Малайзия, Германия, Жапония, Ирак жана Тонга дипломатиялык жана соода миссияларын камтыйт. Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугунун улуу даражалуу королевасынын Тажикстандагы мурунку элчиси, Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугунун улуу даражалуу королевасынын Кыргызстандагы мурунку элчиси, Улуу даражалуу Йорк герцогунун мурунку жеке катчысы.  Эл аралык рыноктордо ири бизнестин соода-ѳнѳр жай жана коммерциялык кызыкчылыктарын илгерилетүү боюнча миссиялар менен кампанияларга жетекчилик кылган, ири инвестицияларды тартуу жаатында чоӊ тажрыйбага ээ. 2019-жылдын август айынан - Кыргыз Республикасынын Бизнес-акыйкатчысы – ишкердик иштин субъектилеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу адам

Мусуралиев Нурлан Жолдошбекович

Бизнес-акыйкатчынын орун басары

Акыркы 8 жыл Нурлан Жолдошбекович Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын вице-президенти болуп эмгектенди. Мамлекеттик-жеке менчик диалогду бекемдѳѳ, бизнес жүргүзүү үчүн шарттарды жакшыртуу, ишкерлердин кызыкчылыктарын коргоо жана соода-экономикалык мамилелерди ѳнүктүрүү жаатында активдүү иш алып барды.   Мурда мамлекеттик, жеке менчик жана акционердик типтеги «Кыргызалко» МАК, «КБСЗ «Кристалл», «Столичный» КК» АК ж.б. ишканаларда башкы директор жана башкы директордун орун басары кызматтарында эмгектенген.  КР Ѳкмѳтүнѳ караштуу Бизнести ѳнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеӊештин, КР Жогорку Кеӊешинин Тѳрагасынын алдындагы Бизнести жана ишкердикти ѳнүктүрүү кеӊешинин, КР Ѳкмѳтүнѳ караштуу Антикоррупциялык кеӊештин активдүү мүчѳсү. Ишкердик ишин жѳнгѳ салуучу ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгууга активдүү катышкан. 2019-жылдын ноябрь айынан тартып - Кыргыз Республикасынын Бизнес-акыйкатчысынын орун басары

Пономарев Сергей Васильевич

Бизнес-акыйкатчынын орун басары

Мурда Сергей Васильевич Кыргызстандын Улуттук ишкердик клубунун президенти, Кыргыз Республикасынын рыноктору, соода ишканалары жана кызмат чѳйрѳлѳрүнүн ассоциациясынын президенти, Такси операторлору жана ташуучуларынын ассоциациясынын президенти, «Дордой» соода-рынок комплексинин ишкерлеринин бириккен профсоюздук комитетинин тѳрагасы, КР премьер-министринин ыктыярдуу кеӊешчисинин кызматтарын аркалаган. Бизнес Ассоциациялардын Улуттук Альянсынын (БАУА) Катчылыгын жетектеген. Сергей Васильевич БАУА, Кыргыз Республикасынын рыноктору, соода ишканалары жана кызмат чѳйрѳлѳрүнүн ассоциациясын, Улуттук ишкердик клубун түзүү боюнча демилгечилердин катарына кирет. 2013-жылдан бери Антикоррупциялык саясаттын мамлекеттик стратегиясын ишке ашырууну кѳзѳмѳлдѳѳ боюнча Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеӊешинин жумушчу тобунун мүчѳсү. Ишкердик, бизнести коргоо жана бийлик органдарында ишкердиктин кызыкчылыктарын илгерилетүү, ошондой эле ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана илгерилетүү, бизнес-регуляторлорду оптималдаштыруу максатында жѳнгѳ салуучу таасирди анализдѳѳ практикасын колдонуу, мамлекет, бизнес жана калктын кызыкчылыктарынын балансын теӊдештирүү чѳйрѳлѳрүндѳ чоӊ тажрыйбага ээ. 2019-жылдын ноябрь айынан тартып - Кыргыз Республикасынын Бизнес-акыйкатчысынын орун басары

Ислан Джусупбаев

Адис

Ислан ишкердик жана инвестициялык ишти жѳнгѳ салуу чѳйрѳсүндѳ мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча олуттуу тажрыйбага ээ. Карьерасы боюнча Ислан мамлекеттик органдардын бизнес-ассоциациялар жана жеке ишкерлер менен кызматташуусуна байланышкан маселелер боюнча иш алып барган. Ишкерлердин ишмердүүлүк шарттарын жакшыртууга арналган түрдүү аянтчалардын катышуучусу, бизнес жана мамлекеттик органдардын ортосунда келип чыккан талаш-тартыштарды чечүүгѳ кѳмѳктѳшүү жаатында чоӊ тажрыйбанын ээси. Ислан Кыргыз-Россия Славян университетинен «Эл аралык укук» адистиги боюнча юриспруденция магистринин жана Япониянын Кобе шаарынын университетинен «Экономикалык ѳнүгүү жана саясат» багытында магистр даражасын алган

Саткын Бекетаева

Адис

Саткын мыйзам чыгаруу саясаты, жѳнгѳ салуучу практика, коммерциялык жана корпоративдик укук тармагында эксперт. Ал документтерди укуктук экспертизалоо, юридикалык жана аналитикалык корутундуларды даярдоо, натыйжалуулугу жана карама-каршылыктары боюнча Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарын анализдѳѳ боюнча чоӊ тажрыйбага ээ. 10 жылга жакын убакыт бою Kalikova & Associates ишканасында эмгектенип, чет ѳлкѳлүк жана жергиликтүү инвесторлорго мамлекеттик органдар менен байланышкан маселелер кошулуп, юридикалык кеӊештерди берип, укуктук колдоо кѳрсѳтүп келген. Ошондой эле Саткын Кыргызстандын бизнес чѳйрѳсүнүн ѳнүгүүсүнѳ тоскоолдук жараткан маселелерди чечүүгѳ багытталган эл аралык долбоорлордо дагы кѳз карандысыз консультант болуп иштеген. Саткын Бекетаева Кыргыз-Россия Славян университетин артыкчылык менен бүтүрүп, Uppsala University (Швеция) университетинен укук магистри жана Saint Louis University School of Law (США) мектебинен укук магистри даражасын алган

Айсанат Сафарбек кызы

Адис

Айсанат олуттуу тажрыйбага ээ юрист жана юридикалык кеӊеш берүүлѳр гана эмес, салык органдары, бажы органдары, финансы полициясы (ЭККМК), Башкы прокуратура, Ѳнѳр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети, бардык инстанциялардагы сот органдары ж.б. менен кызматташуу кошулуп, ар түрдүү чѳйрѳлѳрдѳ иш тажрыйбасына ээ. 2019-жылдан бери Айсанат мыйзам жаратуу процессине активдүү катышып келет. Кыргыз Республикасынын Бизнес-акыйкатчы институтуна киргенге чейин Айсанат Grata International эл аралык юридикалык фирмада эмгектенип, 8 жыл бою жергиликтүү жана эл аралык корпорацияларга, финансы институттарына банктар, корпорациялар, эмгек, салык жана бажы мыйзамдарына тиешелүү маселелер боюнча кеӊеш берип келген. Айсанаттын бүтүмдѳрдү түзүү жана коштоо чѳйрѳсүндѳ тажрыйбасы чоӊ. Айсанат Борбордук Азиядагы Америка университетин артыкчылык менен аяктаган

Салия Борбиева

Коомчулук менен байланыш боюнча адис

Салия эл аралык уюмдарда, бизнес сектордун компанияларында жана муниципалдык органдарда тышкы жана ички байланышты түзүү боюнча олуттуу тажрыйбага ээ. Ал Кыргызстанда, Борбордук Азия жана АКШ ѳлкѳлѳрүндѳ иштеген. Мурда Салия БУУнун Миграция боюнча агенттигинде Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү менен бирге долбоорлорду ишке ашыруу жаатында иш алып барган, Бишкек шаарынын мэриясына караштуу коомчулук менен байланыш департаментин жана жарнама департаментин жетектеген, “Газпром нефть-Кыргызстан” ишканасынын, «Эксперт» консалтингдик агенттигинин маркетинг бѳлүмүн жетектеген, «Бител» (ТМ “Билайн) уюлдук операторунун тышкы байланыштарын түзүү боюнча кызмат аткарган. Салия Кыргыз-Россия Славян университетинин бүтүрүүчүсү

Укуктук документтер

Бизнес-акыйкатчынын иш регламенти

Системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө жарлык

Бизнес-акыйкатчы жөнүндө жобо

Бизнеc-акыйкатычы жѳнүндѳ №647-токтому

Бизнес-акыйкатчынын 2020-жылдын 1-кварталынын отчёту

Нааразычылыгыңыз барбы?

Бизнес-акыйкатчы институту укуктуу мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик үлүшү менен уюмдары тарабынан укуктары тебеленген ишканалардын даттанууларын караштырат

Арыз берүү