Арыз берүүнүн формасы

Арыз берүү үчүн тѳмѳнкү форманы толтуруп, Сиздин оюӊузча арызыӊыздын сапаттуу каралып чыгуусу үчүн зарыл болгон документтерди тиркеп коюӊуз

Арыз ээси жѳнүндѳ маалымат

Арызга тиешеси бар документтерди тиркеӊиз

«Мен, арыз жазуучу катары, арызда камтылган маалыматтардын чындыкка дал келүүсү жана толук берилүүсү үчүн жооп берем»

«Мен, арыз жазуучу катары, менин жеке маалыматтарымдын топтолушуна жана иштелип чыгуусуна макулдугумду берем жана жеке маалыматтарымдын КР Бизнес-акыйкатчы институтунун маалымат базасына киргизиле тургандыгы жѳнүндѳ кабардар экендигимди ырастайм»

Мен «Жеке мүнѳздѳгү маалыматтар жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, жеке маалыматтардын кармоочусунун (ээсинин) укуктары менен тааныштым.

Эгер менин ѳздүгүм белгилүү болбогон учурда арызымды андан ары карап чыгуу мүмкүн болбосо, Бизнес-акыйкатчы арызды карап чыгууну каалаган учурда токтотуп коё ала тургандыгына макулдугумду билдирем