Суроо-жооптор

Бизнес-акыйкатчы деген ким?

Бизнес-акыйкатчы – ишкердик иштин субъектилеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укук берилген,коррупциялык жоруктарга жана/же ишкердик иштин субъектилеринин укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын башка түрдѳ бузулушуна жол бербѳѳ максатында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын, мамлекеттик сектордун ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн ачык-айкындуулугуна жардам бере турган киши

Бизнес-акыйкатчынын иши эмнеге негизделет?

Бизнес-Акыйкатчы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Бизнес-Акыйкатчы жѳнүндѳ Жобонун, Регламенттин жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын негизинде иш алып барат

Бизнес-акыйкатчы менен катчылыктын кызматкерлеринин макамы кандай?

Бизнес-акыйкатчы менен катчылыктын кызматкерлери мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер болуп эсептелбейт. Алар ѳз ишмердүүлүгүн мамлекеттик органдарга, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарына, мамлекеттик сектордун ишканаларына жана алардын кызмат адамдарына кѳз каранды болбостон жүргүзүшѳт, ошондой эле аларга баш ийишпейт жана отчёт берүүгѳ милдеттүү эмес. Бизнес-акыйкатчы менен катчылыктын кызматкерлеринин ишине кийлигишүүгѳ, алардын ишмердүүлүгүнѳ түрдүү формада таасир кѳрсѳтүү, же болбосо тоскоол болууга тыюу салынат

Бизнес-акыйкатчыга кандай арыздар менен кайрылууга болот?

Бизнес-акыйкатчы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын жана мамлекеттик сектордун ишканаларынын, алардын кызмат адамдарынын иш-аракеттеринин же аракетсиздигинин (чечимдери, актылары жана башка документтери кошулуп) натыйжасында келип чыккан болжолдуу коррупциялык иштерге жана/же ишкердик иштин субъектилеринин укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушуна байланыштуу арыздарды карап чыгат

Кандай арыздар Бизнес-акыйкатчы менен каралбайт?

1. Соттук же арбитраждык териштирүү баскычындагы, же болбосо соттук же арбитраждык чечимдер чыгарылган арыздар; 2. Ар кандай соттук чечимдердин, токтомдордун же аныктамалардын мыйзамдуулугу жана/же негиздүүлүгүнѳ карата арыздар;  3. Ишкердик иштин субъектилеринин ортосундагы чарбалык мамилелерге байланыштуу арыздар;  4. ылайыктуу болгон абалда, ишкердик иштин субъектилеринин укуктарынын болжолдуу бузулушуна туш болгон тарап аракеттеги мыйзамдарга жана арыз берилген тараптын ички эрежелерине ылайык ѳзүнѳ жеткиликтүү болгон жок дегенде бир жолу административдик даттануу мүмкүнчүлүгүн колдонбостон берилген арыздар;  5. Ишкердик иштин субъектисинин укуктарынын бузулушуна байланыштуу арыз даттанылган документ күчүнѳ кирген, мамлекеттик орган тарабынан иш-аракет аткарылган же аракетсиздик (чечим) байкалган күндѳн тартып, 1 жылдан кеч эмес мѳѳнѳттүн ичинде берилүүгѳ тийиш

Бизнес-акыйкатчыга арыз менен кимдер кайрылса болот?

Кыргыз Республикасында ишкердик ишин жүргүзгѳн бардык физикалык же юридикалык жактар.  Арыз ээлери арызды түздѳн-түз ѳздѳрү же ыйгарым укуктуу ѳкүлү аркылуу тапшыра алат. Ыйгарым укуктуу ѳкүл аркылуу берилген арызга ишеним кат жана ѳкүлдүн ѳздүгүн тастыктаган документтин кѳчүрмѳсү тиркелүүгѳ тийиш

Арызды кантип берүүгѳ болот?

Арызды тѳмѳнкү жолдор менен берүүгѳ болот: 1. www.boi.kg Бизнес-акыйкатчынын расмий сайтындагы форма аркылуу; 2. aryz@boi.kg электрондук дареке; 3. Кыргыз Республикасынан Бизнес-акыйкатчы институту, Бишкек шаары, Ибраимов кѳч., 103 дарегине жазуу жүзүндѳ почта кызматтары аркылуу; 4. Бизнес-акыйкатчынын кеӊсесине. Жазуу жүзүндѳгү арыздарда арыз ээсинин, эгер ыйгарым укуктуу ѳкүлү аркылуу тапшырылып жатса, ыйгарым укуктуу ѳкүлдүн колу коюлууга тийиш.

Арызды кайсы тилде берүүгѳ болот?

Арыздарды кыргыз, орус же англис тилинде берүүгѳ болот

Арызды кандай формада барсе болот?

Арыз тѳмѳнкүлѳрдү камтууга тийиш:   1. Физикалык жактын толук аты-жѳнү же юридикалык жактын толук аталышы, арыз ээсинин расмий каттоо номери (бар болсо), уюмдун же жеке ишкердин ЖСН;  2. Арыз ээсинин почта дареги, телефон номерлери жана электрондук почтасынын дареги; 3. Даттануунун предмети болгон мамлекеттик орган, жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органы же мамлекеттик сектордун ишканасы (кимге карата арыз берилип жатат);  4. Ишкердик иштин субъектисинин укуктарынын болжолдуу бузулушунун мүнѳзүнүн так түшүндүрүлүшү, тактап айтканда арыз ээсинин кайсы укуктары, эркиндиктери жана/же мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулгандыгын баяндоо;  5. Даттанууга негиз болгон фактылар жана далилдер. Арыз ээси ѳзү зарыл деп эсептеген бардык материалдар менен документтерди арызга тиркей алат

Арызды карап чыгуу үчүн кандайдыр бир тѳлѳм каралганбы?

Арыз берүү, аны кабыл алуу жана карап чыгуу үчүн эч кандай акы тѳлѳнбѳйт

Арызды карап чыгуу мѳѳнѳттѳрү кандай?

Арызды алдын ала баалоо аны каттоого алган эмки күнүнѳн баштап, 10 (он) жумуш күнү ичинде ишке ашырылат. Эгер арыз толук эмес же түшүнүксүз болсо, Бизнес-акыйкатчы жеке чечими боюнча арызды кабыл албай коет же болбосо арыз ээсине документти толуктоо же оӊдоп чыгуу үчүн кошумча убакыт берет.  Алдын ала баалоонун натыйжалары тууралуу арыз ээсине жазуу жүзүндѳ кабар берилет. Чечим жѳнүндѳ билдирүү арыз ээси тарабынан арызда кѳрсѳтүлгѳн электрондук почта дарегине же болбосо арызда кѳрсѳтүлгѳн почта дарегине жѳнѳтүлѳт. Эгер алдын ала баалоонун натыйжалары боюнча арыз андан ары карап чыгууга алынган болсо, анда жүргүзүлгѳн иликтѳѳнүн жыйынтыктары боюнча акыркы жооп арыз ээсине арыз катталган күндѳн тартып, 3 айдан кеч эмес мѳѳнѳттүн ичинде жѳнѳтүлѳт.   Каралып жаткан маселенин татаалдыгы же болбосо берилген маалыматтын кѳлѳмү арызды карап чыгуу үчүн узак убакытты талап кылган учурларда, Бизнес-акыйкатчы жеке чечими боюнча арызды карап чыгуу мѳѳнѳтүн узарта алат. Арыз ээсине арызды карап чыгуу мѳѳнѳтүнүн узартылгандыгы жана узартуунун себептери тууралуу билдирүү жѳнѳтүлѳт

Бизнес-акыйкатчы институтунун түзүлүшү кандай?

Бизнес-акыйкатчы институтунун жогорку коллегиялык органы болуп, Байкоочу кеӊеш эсептелет. Байкоочу кеӊеш 3 тараптын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүнѳн түзүлѳт: 1-тарап – Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү, 2 – тарап – ѳнүгүү боюнча эл аралык ѳнѳктѳштѳр, 3-тарап - бизнес-ассоциациялар. 2020-жылы Байкоочу кеӊешке киргендер: КР Ѳкмѳтүнүн атынан – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги,  бизнес-коомунун атынан – Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы, Америка соода палатасы, “ЖИА” бизнес-ассоциациясы, Базар, соода жана тейлөө ишканалардын ассоциациясы, Эл аралык ишкердик кеӊеши, Кыргыз Республикасынын Бажы брокерлеринин ассоциациясы жана Кыргыз Республикасынын Банктарынын бирлиги. Бизнес-Акыйкатчынын ѳзүнүн катчылыгы бар жана катчылык Бизнес-акыйкатчынын орун басарларынан, адистерден жана административдик-техникалык кызматкерлердин курамынан түзүлѳт